In the line of Beauty

Schoonheidssalon & Pedicure

In the line of Beauty hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geeft In the line of Beauty heldere informatie over omgang met persoonsgegevens.

In the line of Beauty doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat In the line of Beauty:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteerd. 
  In the line of Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met In the line of Beauty. Zie hiervoor de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers wordt door In the line of Beauty verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan In the line of Beauty de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Meisjesnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam huisarts of behandelend arts/specialist
 • Gegevens over gezondheid
 • BSN nummer
 • Foto’s van huid en/of nagels van uw voeten.

Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor In the line of Beauty. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

Uw persoonsgegevens worden door In the line of Beauty opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.